logo arc

יום ירושלים בישיבה הגבוהה - תשע"ח תקציר. נפוץ

 קליפ מיוחד מיום ירושלים בישיבה - תקציר מאירוע יום ירושלים בישיבה הגבוהה מצפה יריחו "מאור טוביה". שירים ניגונים ריקודים ודברי תורה מאת רבותינו.

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

קרח - לשון, ספרות, חיים | לב של עם קרח - לשון, ספרות, חיים | לב של עם נפוץ

קרח לא היה פוליטיקאי | בגרות, ולא בכתב | הקשר בין גדולי הדור, לגרים ואלינו | וצמד סיפורים על הרב לוינגר זצ"ל | שב"צ. לומד...
קורח - שררה או שירות קורח - שררה או שירות נפוץ

הויכוח בין משה רבנו לקורח, מציף את השקפת התורה בנוגע לכל תפקיד הנהגתי בישראל. מה כותבת התורה ביחס למנהיג הגבוה ביותר...
חודש תמוז חודש תמוז נפוץ

logo arc Korach נפוץ

logo arc סדרי דין נפוץ

logo arc הסכם בוררות נפוץ