במאמר זה יבואר מקור סמכותם של חברי עירייה, חברי מזכירות וכד'. להחלטות נבחרי הציבור (שבעת טובי העיר) -יש תוקף הלכתי כפוף לסייגים המבוארים בהרחבה במאמר.

 

באתר של הישיבה יכול כל אדם לשאול שאלה בדיני ממונות, אך לכאורה יש בכך איסור משום שמוע בין אחיכם, וכיצד ניתן לענות רק לצד אחד ששואל בדיני ממונות?

 הגדרת בחור ישיבה איננה כמו שוכר (למרות שמשלם שכר לימוד), אלא הגדרתו כמקבל זכות השתמשות בישיבה במספר תנאים.

האם מותר לרכוש דירה מכונס נכסים שגבה דירה מידי אדם שלא עמד בתשלומי המשכנתא?

 

האם לפי ההלכה ניתן להגיש בקשה לעיקול נכסים? למשל מלווה שרוצה לעקל את נכסי הלווה לפני מועד פירעון החוב, בכדי להבטיח שהחוב יפרע למלווה.

 לחלק מחוקי המדינה יש תוקף מדין מנהג מדינה. במאמר זה יבוארו המקורות למנהג מדינה, וכיצד ניתן לקבוע מה נחשב למנהג מדינה?