במאמר זה יובאו השיטות ההלכתיות ביחס לנישואין אזרחיים ללא חופה וקידושין. האם יש צורך בגט, ומתי אין לתת גט לחומרא בכדי למנוע ספק ממזרות.

האם יש להימנע מחתימה על ערבות או שיש בכך משום מצוות גמילות חסדים?

 

 

 

ישנם מקרים בהם כלי בשרי נכנס לתוך כלי חלבי או להיפך, למשל כפית בשרית שהוכנסה לתוך חלב עם קרונפלקס. במאמר זה נדון בכל המקרים הללו.

 

 

ממקורות רבים בדברי חז"ל אנו למדים, כי אל לו לאדם למנוע טובה מחברו, כאשר לא נגרם לו כל הפסד או חיסרון כתוצאה מאותה טובה. במאמר זה יובאו המקורות, הכללים והסייגים לכלל זה.

 

 

במאמר זה יוסבר החילוק היסודי בין נזק ישיר לבין נזק עקיף, דין היזק וודאי ומידי אך לא ישיר, ודין אדם שעושה את פעולת ההכנה להיזק.

האגרות משה (יו"ד חלק ב סימן סב) כתב: יש צורך להבין איך ההיתר עסקה עובד. במאמר זה יוסבר כיצד ניתן להלוות בלי חשש לריבית ע"פ היתר עסקה.

 

במאמר זה יבואר מקור סמכותם של חברי עירייה, חברי מזכירות וכד'. להחלטות נבחרי הציבור (שבעת טובי העיר) -יש תוקף הלכתי כפוף לסייגים המבוארים בהרחבה במאמר.

 

באתר של הישיבה יכול כל אדם לשאול שאלה בדיני ממונות, אך לכאורה יש בכך איסור משום שמוע בין אחיכם, וכיצד ניתן לענות רק לצד אחד ששואל בדיני ממונות?

 הגדרת בחור ישיבה איננה כמו שוכר (למרות שמשלם שכר לימוד), אלא הגדרתו כמקבל זכות השתמשות בישיבה במספר תנאים.

 

האם לפי ההלכה מותר לרכוש דירה מכונס נכסים שגבה דירה מידי אדם שלא עמד בתשלומי המשכנתא?

 

אם לפי ההלכה ניתן להגיש בקשה לעיקול נכסים? למשל מלווה שרוצה לעקל את נכסי הלווה לפני מועד פירעון החוב, בכדי להבטיח שהחוב יפרע למלווה.

 

לחלק מחוקי המדינה יש תוקף מדין מנהג מדינה. במאמר זה יבוארו המקורות למנהג מדינה, וכיצד ניתן לקבוע מה נחשב למנהג מדינה?